Tin tức / Hoạt động Danapha

Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2023

21/07/2023

Sáng ngày 22/07/2022, Công ty Cổ phần dược Danapha có mã chứng khoán DAN đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Đoàn chủ tịch gồm có: Ông Lê Thăng Bình - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc,
Bà Nguyễn Thị Hoài Kim -  Giám Đốc Chất lượng,  Bà Nguyễn Thị Ái Nhi - Trưởng phòng QA

Đến dự đại hội có 19 cổ đông, là cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 20.451.070 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện các cổ đông đến tham dự ĐH CĐBT

Đại hội đã thông qua các tờ trình:
- Tờ trình thông qua việc tăng tổng mức đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.
- Tờ trình điều chỉnh tăng thêm diện tích đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu Phát triển Công nghệ cao Danapha.
- Tờ trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.
- Tờ trình thông qua việc vay vốn của cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình thông qua việc vay vốn nước ngoài
- Tờ trình thông qua điều chỉnh chi trả tiền lương - thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tờ trình quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cổ Đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Xin vui lòng xem chi tiết ở link bên dưới: http://danapha.com/vi/thong-bao-co-dong-chi-tiet/bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2023.html

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.